Terugroepactie MAN trucks na reeks branden • TTM.nl

Louise de Graaf


MAN Truck & Bus roept klanten met MAN trucks met D26 Euro6c motoren die geproduceerd zijn tussen 2016 en 2019 op om naar de dealer te komen. Bij de betreffende motoren is kans op motorschade en zelfs brand.

Dat laatste is zeker geen uitzondering. Truckjournalist Jan Bergrath hield zich al langer met de kwestie bezig en telde in totaal 170 brandende MAN’s.

Het gaat bij de Euro 6c motoren om de types D2676LF51-53 en D2676LOH35-37. Motorvarianten van de latere Euro 6d- en Euro 6e-emissienormen vallen niet onder deze servicevereiste.

MAN schrijft aan haar klanten: “In zeer zeldzame gevallen en onder ongunstige omstandigheden kunnen sommige motoren die tussen 11/2016 en 08/2019 zijn gebouwd, schade oplopen en vervolgens in brand vliegen. In de genoemde voertuigtypes werden loodvrije lagers gebruikt als gevolg van nieuwe wettelijke vereisten. Schadegevallen kunnen zich met name voordoen wanneer er sprake is van overmatige veroudering en vervuiling van de motorolie, wat resulteert in beschadigde oliefiltercomponenten – bijvoorbeeld als gevolg van het niet naleven van onderhoudsintervallen of onjuist uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.”

“Andere bekende redenen voor dergelijke schade zijn: speciale bedrijfsomstandigheden en in het bijzonder te hoge snelheden van het voertuig, binnendringen van (koel)water in de motorolie, motortuning, gebruik van niet-goedgekeurde motoroliën en het mengen ervan, en het gebruik van serviceonderdelen zoals motoroliefilters, lucht- en dieselfilters die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant. De wettelijk verplichte loodvrije lagers van de genoemde jaren zijn gevoeliger voor vervuiling en olieveroudering. Als onderhoudsafspraken en geplande werkplaatsacties niet worden nageleefd, kunnen de eerste schadegevallen zich voordoen bij voertuigen tussen 400.000 en 500.000 kilometer. Als alle geplande onderhoudsbeurten en olieverversingen voor deze motortypen op tijd worden uitgevoerd, ziet MAN geen merkbare accumulatie van motorschade, maar eerder een zeer hoog niveau van robuustheid bij alle motorseries met kilometerstanden van soms meer dan een miljoen kilometer. Het naleven van de voorgeschreven service-intervallen is daarom van het grootste belang voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de voertuigen. MAN heeft de getroffen klanten hierover per brief geïnformeerd. MAN heeft de getroffen voertuigeigenaren sinds eind 2022 meerdere keren geïnformeerd met het verzoek passende werkplaatsmaatregelen te nemen om schade te voorkomen en de robuustheid te vergroten.”

Na de informatie aan klanten zijn in totaal meer dan 60.000 maatregelen uitgevoerd in door MAN erkende werkplaatsen. Dit komt overeen met ongeveer 50 procent van de getroffen voertuigen. Voor de andere voertuigen in het veld werden werkplaatsen geïnformeerd en specifiek geïnstrueerd over de relevantie van de oliekwaliteit.

Daarnaast zijn er passende technische maatregelen genomen, zoals het uit voorzorg vervangen van een oliefilterdeksel dat mogelijk is beschadigd door verouderde olie. Waar dit nodig is, vanwege bijzonder veeleisende gebruiksprofielen, werden een toepassingsspecifieke aanpassing van de olieverversingsintervallen en andere maatregelen geïnitieerd in directe communicatie met de klanten.

MAN heeft een wagenpark van ongeveer 880.000 voertuigen op de weg in Europa. Daarvan zijn ongeveer 120.000 vrachtwagens en meer dan 5.000 bussen die tussen 2016 en 2019 zijn gebouwd, uitgerust met de genoemde motortypen. In de afgelopen jaren zijn al maatregelen uitgevoerd op een groot aantal voertuigen. Volgens de bevindingen van MAN zijn er sinds de marktintroductie van de genoemde motoren 170 brandgevallen geweest bij de algemene bevolking, die – naast andere mogelijke oorzaken – konden worden toegeschreven aan het genoemde motorschadepatroon. In 2024 deden zich 18 gevallen voor, waarvan de oorzaak hoogstwaarschijnlijk in het beschreven schadepatroon ligt.

Alle branden resulteerden in materiële schade, maar er waren geen ernstige persoonlijke verwondingen. Als preventieve maatregel doet MAN nu opnieuw een beroep op die voertuigeigenaren die de afgelopen jaren nog geen gebruik hebben gemaakt van het serviceaanbod.

Branden hebben in principe verschillende oorzaken en kunnen ook aan totaal verschillende factoren te wijten zijn. Daarom moeten ze individueel worden onderzocht. MAN besteedt bij de productcontrole veel aandacht aan motorschade, die in zeldzame gevallen ook tot brand kan leiden. In het ergste geval wordt een analyse uitgevoerd met behulp van de expertise van experts en in nauwe communicatie met de klant.

Foto’s: Freiwillige Feuerwehr Bad Urach

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment